הודעות שוטפות

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש, שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי מעונות לתארים מתקדמים, נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.

תאריכים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף תשפ"ב

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות)
הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף תשפ"ב
01.04.2021 - 20.04.2021
דיון ומתן תשובות עד - 31.05.2021

הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר חורף תשפ"ב

בין התאריכים 01.05.2021 - 20.05.2021
דיון ומתן תשובות 31.07.2021

  סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות)

 

 

.