תאריכים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף תשפ"א

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות)
הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר אביב תשפ"א
30.11.2020 - 14.11.2020
דיון ומתן תשובות עד - 31.12.2020

הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר אביב תשפ"א

בין התאריכים 1.12.2020 - 20.1.2020
דיון ומתן תשובות עד - 31.1.2021

  סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות)

 

.