תהליך ההרשמה לסטודנט חדש והארכת דיור

הרישום למעונות לסטודנטים לתארים מתקדמים מתבצע באתר לתארים מתקדמים:
gr-dorms.web.technion.ac.il
הבקשה תוגש בהתאם למועדים המפורסמים בסעיף: מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים.

מעונות למועמדים הנמצאים בתהליך קבלה ללימודים
מועמד ללימודים יגיש טופס בקשה לקבלת דיור במעונות, באתר המעונות לתארים מתקדמים
על פי המועדים המפורטים בלוחות הזמנים.

לחץ להנחיות למילוי הטופס
הבקשה תידון במועדי הדיון הקבועים כפי שמפורסם בסעיף לוחות הזמנים ובהתאם לתנאים הבאים:
המועמד התקבל סופית ללימודים בבית הספר לתארים מתקדמים.
היחידה האקדמית העבירה המלצה למדור מלגות בביה"ס להעניק מלגה עבור המועמד.
באחריות המועמד לתאם עם היחידה האקדמית את העברת ההמלצה להענקת מלגה, לאחר שהתקבל סופית ללימודים בבית הספר.
זוגות/זוגות עם ילדים יצרפו לבקשה:
תעודת נישואין, או הסכם ממון שאותו יש להחתים בפני נוטריון/בית דין לענייני משפחה/בית משפט או הצהרה חתומה בפני עו"ד (יש להוריד מאתר המעונות) המעידה על קיום משק בית משותף ("הסכם שיתוף"), או תעודת זוגיות מארגון "משפחה חדשה".
להסכם ממון ולהצהרה על משק בית משותף יש לצרף צילום חוזה שכירות המעיד על מגורים משותפים במשך שבעה חודשים לפחות.
להצהרה על משק בית משותף ולהסכם ממון יש לצרף גם את דף ההסבר חתום.
למתחתנים אחרי מילוי הטופס, קבלת המפתח מותנית בהצגת תעודת נישואין.

זוגות לפני לידה (היריון): יצרפו אישור היריון עם תאריך לידה צפוי.
זוגות עם ילדים: יצרפו ספח ת"ז שבו מופיעים הילדים.
הארכת דיור
דייר מעונות שמעוניין להאריך את מגוריו בסמסטר/שנה נוסף/ת יגיש טופס חידוש בקשה, על פי המועדים המפורטים בסעיף לוחות זמנים ובהתאם לסיום מועד השהייה שאושר, או אחת לשנה, כפי שמופיע במכתב אישור המגורים האחרון שנשלח.
ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים.
לא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורךinternship השתלמויות ו/או התמחויות.
לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.