הנחיות למילוי טופס בקשה למעונות לתארים מתקדמים

כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות במידה שווה.

בקשת הדיור במעונות תידון לאחר קבלה סופית ללימודים ולאחר המלצה מהיחידה האקדמית על קבלת מלגה. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד הדיון במעונות.

היחידות האקדמיות מודעות למועד הדיון במעונות. מועמדים שטרם התקבלו מתבקשים לעדכן את היחידה האקדמית בדבר כוונתם לגור במעונות ולמלא טופס בקשה לדיור במעמד הרישום ללימודים.

בקשות לחידוש דיור או לשינוי שיבוץ ידונו רק לאחר אישור קבלת המלגה מהיחידה האקדמית.
בקשות שיוגשו באיחור, או שהאישור מהיחידה האקדמית יתקבל באיחור, תיענינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

בדיקת הזכאות למעונות נבדקת על סמך מספר מנות המלגה ועל סמך הכנסות הסטודנט ובן/בת זוגו. הנתונים נלקחים ממערכות שונות בטכניון.

את הטופס יש למלא בצירוף כל המסמכים הנדרשים. יש להכין מראש את כל המסמכים הרלבנטיים בקבצי jpg או pdf בלבד ללא צירוף כל המסמכים הטופס לא יתקבל. במידה שתיעצר בעת המילוי עקב חוסר במסמך מסוים, תצטרך להתחיל מחדש.
הפסקת לימודים, חופשת לימודים או סיום לימודים, מבטלים לאלתר את זכות המגורים.

לא ניתן להגיש במקביל בקשה למעונות לתואר ראשון ובקשה למעונות בתארים מתקדמים עבור אותו סמסטר. בקשות כפולות ייפסלו אוטומטית.

לרשותכם שני סוגי טפסים (יש למלא רק את הטופס המבוקש)

טופס בקשה לקבלת דיור במעונות – למבקשים דיור בפעם הראשונה.

טופס חידוש בקשה ומעבר במעונות – לדיירים המבקשים להאריך את שהותם במעונות בדירה שבה הם גרים

או לעבור לדירה אחרת.

קיימים שלושה טפסים: ליחידים, לזוגות, לזוגות עם ילדים. זוג בהיריון ימלא בקשה של זוגות עם ילדים (ויצרף אישור היריון כמתבקש בטופס).

משך זמן דיור מקסימלי
מגיסטר – עד שנתיים
דוקטורט – עד שלוש שנים
מסלול ישיר/מיוחד – עד ארבע שנים
סיום מגיסטר ומעבר לדוקטורט (מסלול לא ישיר) – עד ארבע שנים - סה"כ עבור שני התארים.
מעבר הזכאות לדיור בין בני זוג – משך הדיור יוגבל לפי הזמן הארוך מבין השניים

הארכות
לא תינתן הארכה מעבר לתקופה המצוינת מעלה.
לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship.

זכאות למעונות
המעונות מיועדים למקבלי 3 מנות מלגה ומעלה, שאין בבעלותם דירה.
הזכאות למעונות תיקבע על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים.
התשובות נשלחות בדואר האלקטרוני לכתובת המופיעה ברישומי הטכניון. באחריות הסטודנט לעקוב אחר ההודעות הנשלחות.

מועדים להגשת הבקשה למעונות:
בקשות חידוש לסמסטר חורף – 1.4.2020 עד 30.4.2020
בקשות קבלה לסמסטר חורף – 24.5.2020 עד 15.6.2020

רצוי להגיש בקשת דיור למעונות גם בטרם הקבלה ללימודים.
משרד המעונות יבדוק את הזכאות בסמוך לחלוקת המעונות.