הנחיות למילוי טופס בקשה למעונות לתארים מתקדמים

כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות במידה שווה.

בקשת הדיור במעונות תידון אך ורק לאחר קבלה סופית ללימודים והמלצה מהיחידה האקדמית על קבלת מלגה. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד הדיון במעונות.

היחידות האקדמיות מודעות למועד הדיון במעונות. מועמדים שטרם התקבלו מתבקשים לעדכן את היחידה האקדמית בדבר כוונתם לגור במעונות.

בקשות להארכה דיור או שינוי שיבוץ ידונו רק לאחר אישור קבלת המלגה מהיחידה האקדמית.

בקשות שיוגשו באיחור, או שהאישור מהיחידה האקדמית יתקבל באיחור – תיענינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

בדיקת הזכאות למעונות נבדקת על סמך מספר מנות מלגה והכנסות הסטודנט ובן/בת זוגו. הנתונים נלקחים ממערכות שונות בטכניון.
הטופס מחייב הגשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים .
יש להכין מראש את כל המסמכים הרבלנטיים בקבצי - jpg או pdf בלבד ללא צירוף כל המסמכים הטופס לא יתקבל. במידה שתיעצר בעת המילוי עקב חוסר במסמך מסוים, תצטרך להתחיל מחדש.

הפסקת לימודים, חופשת לימודים או סיום לימודים, מבטלים לאלתר את זכות המגורים.

לא ניתן להגיש במקביל בקשה למעונות לתואר ראשון ובקשה למעונות בתארים מתקדמים עבור אותו סמסטר. בקשות כפולות ייפסלו אוטומטית.

לרשותכם שלושה סוגי טפסים (יש למלא רק את הטופס המבוקש):

טופס בקשה לקבלת דיור במעונות – למבקשים דיור בפעם הראשונה

טופס בקשה להארכת דיור במעונות – לדיירים המבקשים להאריך את שהותם במעונות בדירה שבה הם גרים.

טופס בקשת מעבר במעונות – לדיירים המבקשים לעבור לדירה אחרת במעונות. 

הטפסים מחולקים לשלושה סטאטוסים – יחידים, זוגות ללא ילדים, משפחות עם ילדים. זוג בהיריון ימלא בקשה של משפחות עם ילדים (ויצרף אישור היריון כמתבקש בטופס).

 משך זמן דיור מקסימלי

מגיסטר – עד שנתיים

דוקטורט – עד שלוש שנים

מסלול ישיר/מיוחד – עד ארבע שנים

סיום מגיסטר ומעבר לדוקטורט (מסלול לא ישיר) – עד ארבע שנים

מעבר הזכאות לדיור בין בני זוג – משך הדיור יוגבל לפי הזמן הארוך מבין השניים

הארכות

לא תינתן הארכה מעבר לתקופה המצוינת מעלה.

לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או internship התמחויות -

זכאות למעונות

המעונות מיועדים למקבלי 3 מנות מלגה ומעלה, שאין בבעלותם דירה.

הזכאות למעונות תיקבע על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים.

התשובות נשלחות בדואר האלקטרוני לכתובת המופיעה ברישומי הטכניון. באחריות הסטודנט לעקוב אחר ההודעות הנשלחות.

מלגת סיוע בשכר דירה

הטכניון, באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים, מזמין את הסטודנטים להגיש מועמדות למלגת סיוע בשכר דירה למגורים מחוץ למעונות הטכניון. מספר מוגבל של מלגות יוענקו לסטודנטים אשר יימצאו זכאים לדיור במעונות בהתאם להישגים אקדמיים ועל סמך קריטריונים סוציואקונומיים, ובתנאי שיציגו חוזה שכירות בתוקף, לדירה/חדר בחיפה או בסביבותיה. על החוזה להיות חתום על ידי הסטודנט והמשכיר, לתקופה של 12 חודשים לפחות. סכום המלגה הכולל אשר יוענק לסטודנט הינו – 5,000 ₪. מלגה זו תשולם בהנחה שהסטודנט לומד לימודים מלאים בטכניון ובכל מקרה של החלטה בגין הפסקת לימודיו, חופשה וכד' תקוזז המלגה בהתאם.

סטודנטים המעוניינים במלגה יציינו זאת בסעיף המיועד לכך בטופס הבקשה למעונות. המקבלים את המלגה לא יהיו זכאים למעונות באותה שנה.

מועדים להגשת הבקשה למעונות:
בקשות לסמסטר חורף – 30 באפריל 2019 עד 30 במאי 2019

בקשות לסמסטר אביב – 30 באוקטובר 2019 עד 30 בנובמבר 2019
סטודנטים שהתקבלו ללימודים מאוחר או נמצאו זכאים לקבלת מלגה לאחר 30.5.19 ומעוניינים להירשם למעונות לסמסטר חורף
מתבקשים לפנות למשרד מעונות לתארים מתקדמים, טלפון: 0778871525,  או 8292419 או למייל: grdorm@technion.ac.il
הבקשה מותנת בצירוף אישור מהפקולטה שבו יצוין תאריך הקבלה ללימודים או תאריך קבלת המלגה.
במידה שהקבלה הינה לאחר 30.5.19, ניתן יהיה למלא בקשה למעונות על גבי טופס בקשה ידני  .