קריטריונים

מעונות

החל מסמסטר חורף תשע"ז (החל מאוקטובר 2016) יוחלו קריטריונים חדשים עבור מועמדים ומתקבלים חדשים למעונות לתארים מתקדמים בטכניון הקריטריונים החדשים לא יוחלו על משתלמים שאושרה בקשתם לדיור במעונות לתארים מתקדמים לפני סמסטר אביב תשע"ו, כולל.
בקשה לקבלת/ הארכת דיור במעונות יש להגיש בהתאם למפורסם בסעיף: מעונות – לוחות זמנים.

משך דיור מקסימאלי במעונות
סוג התואר משך הדיור המקסימאלי למגורים במעונות
מגיסטר עד שנתיים / עד 4 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט עד שלוש שנים / עד 6 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט במסלול ישיר/מיוחד עד ארבע שנים / עד 8 סמסטרים (הקודם מבין השניים)
סיום מגיסטר והתחלת דוקטורט ברצף (לא מסלול ישיר לדוקטורט) סה”כ עבור שני התארים עד ארבע שנים / סה”כ 8 סמסטרים: הסמסטרים במגיסטר + מספר סמסטרים חלקי בדוקטורט (הקודם מבין השניים)
מקרה של החלפת חוזה בין בני זוג משך הדיור יחושב עפ”י משך הדיור הארוך יותר (בהתאם לתואר הנלמד) אליו זכאי אחד מבני הזוג.
מתקופה זו תקוזז תקופת המגורים שנוצלה ע”י בעל החוזה, והזכאות של בעל החוזה החדש (מגיש הבקשה), תתאפשר רק עבור היתרה בתואר הנוכחי (אם קיימת).

  • משך הדיור למגורים במעונות יחושב בסמסטרים מלאים בלבד.
  • ספירת הסמסטרים תחל מסמסטר הכניסה למגורים במעונות.
  • כניסה למעונות במהלך הסמסטר, תיספר כסמסטר מגורים מלא.
  • לא יינתנו אישורים להארכות מגורים במעונות לחלקי סמסטרים.

הארכות

  • משך הדיור הינו קבוע מראש ולא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
  • לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship.
  • לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.

זכאות

זכאות למעונות תיקבע על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על-פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.