זכאות כללית

 • משרד המעונות לתארים מתקדמים אחראי על קביעת אישור הזכאות למגורים וכל השיבוץ למעונות לסטודנטים הלומדים לתארים מגיסטר ודוקטור בלבד.
 • זכאים להגיש בקשה מלגאים המקבלים 3 מנות מלגה ומעלה אשר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.
 • הזכאות למעונות נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים סוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.
 • ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים. לא תתקבלנה בקשות לתקופה של פחות מסמסטר.
 • דייר המעונות חייב להיות מלגאי בכל תקופת הזכאות למגורים.
 • ניתן להגיש בקשה למעונות ליחידים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.
 • זוגות נשואים נדרשים לצרף לבקשת לדיור במעונות צילום של אישור הנישואים או צילום של ת.ז. מעודכנת בה רשום שהם נשואים.
 • זוגות לא נשואים במעמד של "ידועים בציבור" או תעודת זוגיות מארגון "משפחה חדשה", נדרשים לחתום על הצהרה לזוגות – לא נשואים כולל דף הסבר ידועים בציבור (pdf))
 • רשאים להגיש בקשה לדיור במעונות רק זוגות אשר חולקים דירה משותפת לפחות 7 חודשים לפני מועד החתימה על ההצהרה. את ההצהרה החתומה ע"י עו"ד יש לצרף לטופס בקשה לקבלת דיור במעונות.
 • רצוי להגיש בקשת דיור למעונות גם טרם הקבלה ללימודים. משרד המעונות יבדוק את הזכאות עד המועד האחרון, לפני הקצאת המעונות.

זכאות על בסיס אקדמי

 • זכאים להגיש בקשה מלגאים המקבלים 3 מנות מלגה ומעלה אשר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.
 • זכאים להגיש בקשה מלגאים אשר ממוצע הציונים הינו בהתאם למפורט מטה:
  • מועמדות למעונות עבור סטודנטים בתואר מגיסטר:
   • עבור סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר ראשון 80 ומעלה.
   • עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך תואר שני 85 ומעלה
  • מועמדות למעונות עבור סטודנטים בתואר דוקטורט:
   • עבור סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר שני 85 ומעלה.
   • עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך תואר שני 85 ומעלה
 • הזכאות למעונות נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים סוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.

זכאות על בסיס סוציואקונומי

מעונות למועמדים הנמצאים בתהליך קבלה ללימודים

מועמד ללימודים יגיש טופס בקשה לקבלת דיור במעונות באתר זה, על פי המועדים המפורטים בסעיף: מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים.

הבקשה תידון במועדי הדיון הקבועים בהתאם למפורסם בסעיף: מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:

 • המועמד התקבל קבלה סופית ללימודים בבית הספר לתארים מתקדמים.
 • היחידה האקדמית העבירה למדור מלגות בבית הספר המלצה להענקת מלגה עבור המועמד (באחריות המועמד לתאם עם היחידה האקדמית את העברת ההמלצה להענקת מלגה לאחר שהתקבל סופית ללימודים בבית הספר).

מעונות למתגוררים – הארכת מגורים במעונות

דייר המעונות שמעוניין להאריך את מגוריו בסמסטר/שנה נוסף/ת יגיש בקשה לדיור במעונות באתר זה, על פי המועדים המפורטים בסעיף מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים בהתאם לסיום מועד השהייה שאושר או אחת לשנה (מועד סיום המגורים שאושר מופיע במכתב אישור המגורים האחרון שנשלח).
ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים. לא תתקבלנה בקשות לתקופה של פחות מסמסטר.
הבקשה להארכת המגורים במעונות תובא לדיון עם כלל הבקשות שתוגשנה.
דייר מעונות שמסיים לימודי מגיסטר, נרשם ללימודי דוקטורט בביה"ס לתארים מתקדמים וממשיך את לימודיו ברצף יגיש את טופס הבקשה להארכת דיור במעונות על פי המועדים המפורטים בסעיף מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים . בבקשה יש לציין תאריך משוער להגשת חיבור הגמר ולסיום התואר ולצרף את אישור היחידה האקדמית על המשך הענקת המלגה בלימודי הדוקטורט.
כחודש לפני תחילת הסמסטר חייב המלגאי להגיש את חיבור הגמר, להתקבל קבלה עקרונית ללימודי דוקטורט ולקבל מלגת "תפר".

משך דיור מקסימאלי במעונות

משך דיור מקסימאלי במעונות
סוג התואר משך הדיור המקסימאלי למגורים במעונות
מגיסטר עד שנתיים / עד 4 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט עד שלוש שנים / עד 6 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט במסלול ישיר/מיוחד עד ארבע שנים / עד 8 סמסטרים (הקודם מבין השניים)
סיום מגיסטר והתחלת דוקטורט ברצף (לא מסלול ישיר לדוקטורט) סה”כ עבור שני התארים עד ארבע שנים / סה”כ 8 סמסטרים: הסמסטרים במגיסטר + מספר סמסטרים חלקי בדוקטורט (הקודם מבין השניים)
מקרה של החלפת חוזה בין בני זוג משך הדיור יחושב עפ”י משך הדיור הארוך יותר (בהתאם לתואר הנלמד) אליו זכאי אחד מבני הזוג.
מתקופה זו תקוזז תקופת המגורים שנוצלה ע”י בעל החוזה, והזכאות של בעל החוזה החדש (מגיש הבקשה), תתאפשר רק עבור היתרה בתואר הנוכחי (אם קיימת).

 • משך הדיור למגורים במעונות יחושב בסמסטרים מלאים בלבד.
 • ספירת הסמסטרים תחל מסמסטר הכניסה למגורים במעונות.
 • כניסה למעונות במהלך הסמסטר, תיספר כסמסטר מגורים מלא.
 • לא יינתנו אישורים להארכות מגורים במעונות לחלקי סמסטרים.

הארכות

 • משך הדיור הינו קשיח ולא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
 • לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship.
 • לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.