טבלת ניקוד ממוצע הציונים

טבלת ניקוד ממוצע הציונים
ממוצע ניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד בטכניון ניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד במוסד אקדמי שאיננו הטכניון ניקוד עבור ממוצע
מצטבר בתואר הנוכחי או מחושב על פי שקלול עם התארים הקודמים
85 2 0 0
86 3 1 1
87 4 2 2
88 5 3 3
89 6 4 4
90 7 5 5
91 8 6 6
92 9 7 7
93 10 8 8
94 11 9 9
95 12 10 10
96 13 11 11
97 14 12 12
98 15 13 13
99 16 14 14
100 17 15 15

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר
ציון התקדמות המחקר ציון מספרי
א ' מצויין 100
ב' טוב מאוד 90
ג' טוב 80

ציוני התקדמות במחקר שאינם משפיעים על ממוצע המחקר:
ל (חופשת לידה), ש (שלבי גמר), ח (לא דווח ציון)

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג

עבור בן/בת הזוג משתלם/משתלמת בביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון יינתן זיכוי של נקודה אחת.
עבור בן/בת הזוג אשר מקבל/ת מלגה יינתן ניקוד נוסף כמפורט להלן:

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג
גובה המלגה ניקוד
1 מנה מלגה 1 נקודה
2 מנות מלגה 2 נקודות
3 מנות מלגה 3 נקודות
4 מנות מלגה ומעלה 4 נקודות

עבור בן זוג המשרת שירות חובה בצבא בתקופה החופפת לתקופת המגורים במעונות תינתן תוספת של נקודה אחת. (עליך לצרף אישור מצה"ל על שרות חובה)

ניקוד נוסף עבור פעילות בארגון הסטודנטים

פעילים בארגון הסטודנטים, שימציאו אישור על כך, יקבלו תוספת של חצי נקודה.

חריגים

דיקן ביה"ס יוכל לשקול בקשה חריגה במקרה של משתלם אשר אינו עונה על התנאים למגורים במעונות, אם תהיינה נסיבות אובייקטיביות המצדיקות זאת.

כללי קביעת הניקוד לזכאות על בסיס סוציואקונומי

חישוב הכנסה חודשית ברוטו :
סך שווי מנות המלגה של הסטודנט, בשווי ערך שקלי לפי סטאטוס לימודים על פי טבלת שווי מנת מלגה חודשית (אשר יכולה להשתנות מסמסטר לסמסטר) + שכר ברוטו של בן הזוג + שכר תרגול+ הכנסה אחרת.

קביעת ניקוד על פי הכנסה לנפש

חישוב הכנסה לנפש (עד חמש נפשות)

ניקוד עבור ילדים

ניקוד עבור ילדים
מס' ילדים ניקוד
0 0
1 10
2 20
3 ומעלה 30